Nhũng Nguòi Dánh Bóng Sàn Nhà Bằng Gỗ Dã Bị Chết Khi Sản Phảm Dánh Bóng Sàn Nhà Bốc Cháy- Ỏ Tiểu Bang Massachusetts

| |
Massachusetts Department of Public Health

Summary Statement

Báo Cáo lửa an toàn mô tả nguy cơ cháy khi sàn sửa chữa lại, ví dụ của trường hợp tử vong, và các bước công nhân có thể làm để tránh rủi ro.
March 2006


Tháng ba 2006
Chương Trình Giám Sát Sức Khỏe Nghề Nghiệp - Bộ Y Tế Massachusetts Văn Phòng Chỉ Huy Trưởng Chữa Cháy Tiểu bang - Cục Phục Vụ Chữa Cháy

Bối Cảnh. Việc đánh bóng sàn nhà bằng gỗ có thể gây cho các người thợ, những người cư ngụ trong toà nhà, và những người chủ nhà những thiệt hại do lữa cháy. Tại Bang Massachusetts, ba người thợ đánh bóng sàn nhà đã chết trong vòng thời gian 10 tháng (tháng Chín 2004 đến tháng Bảy 2005) trong hai vụ cháy riêng biệt khi họ đang khằn kín sàn nhà thì lớp sơn sàn nhà nhạy lữa đã bốc cháy. Loại sơn khằn kín sàn nhà dùng trong các sự cố này có độ bén lữa rất cao (độ bén lữa 9o F/-13 o C). Cả ba người thợ bị thương và chết này đều là các di dân người Việt Nam.

Sự việc thứ nhất. Hai người đánh bóng sàn nhà đã bị lữa cháy đến chết và hai người bị phỏng một cách nghiêm trọng trong lúc đang đánh bóng lần cuối các sàn nhà bằng gỗ trong một ngôi nhà có ba gia đình cư ngụ. Căn nhà đã bắt lữa trong lúc họ đang khằn kín sàn nhà bằng một loại sơn sàn nhà mà nó đã bốc cháy do ngọn lữa mồi từ một bếp lò gas mà vẫn còn chưa tắt. Vào lúc xảy ra sự cố, các cửa sổ đều đóng kín và không một phương tiện thông gió nào được sử dụng.

Sự việc thứ hai. Một người đánh bóng sàn nhà bị cháy đến chết và một người khác bị cháy phỏng không nghiêm trọng trong khi những người thợ này đang đánh bóng lần cuối sàn nhà trong một ngôi nhà chỉ có một gia đình cư ngụ. Căn nhà đã bắt lữa khi những người thợ này đang khằn kín sàn nhà bằng một sản phẫm sơn mà nó đã phát hỏa do ngọn lữa mồi vẫn còn cháy từ máy nước nóng đốt bằng gas đặt trong tủ nhỏ tr ê n cùng l âu sàn nhà đang làm. Tại lúc xảy ra sự cố, cửa trước căn nhà đang mở, nhung các cửa sổ đều đóng và không một phương tiện thông gió nào được sử dụng.

DANGER

Ðiểm bốc cháy của một chất lỏng là gì?

Ðiểm bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó chất lỏng này sản sinh ra đủ chất hơi bốc cháy khi nó gặp một nguồn lữa mồi gây cháy. Ðiểm bốc cháy càng thấp thì chất lỏng đó càng dễ bén lữa. Ðiểm bốc cháy được liệt kê trong các mẫu giấy ghi các dữ kiện an toàn nguyên liệu có sẳn từ các nhà sản xuất sản phẩm.

Các Lời Khuyên Nhằm Tránh Các Sự Cố Tương Tự

Dùng các sản phẩm làm bóng sàn nhà bằng gổ ít nhạy lữa (các sản phẩm với điểm bốc cháy lớn hơn 100o F/38o C) khi làm công việc này bên trong nhà.

Tắt tất cả các ngọn lữa đang cháy và các nguồn gây bắt lữa trước khi bắt đầu công việc làm bóng sàn nhà.

  • Tắt ngọn lữa mồi của các thiết bị dùng gas (nơi các bếp lò, máy sưởi bằng hơi nước, các dụng cụ sưởi nóng, máy sấy quần áo).
  • Tắt và rút dây điện các máy thiết bị có động cõ điện (như tủ lạnh, các máy sưởi, máy sưởi nóng bằng hơi nước) và các thiết bị điện khác.
  • Không đốt thuốc và hút thuốc.
  • Không bật sáng hoặc tắt đèn trong suốt thời gian làm việc đánh bóng sàn nhà (tắt điện chổ làm việc nếu có thể).

Làm thông gió một cách thích hợp cho khu vực làm việc trong suốt thời gian đánh bóng sàn nhà.

  • Mở các cửa sổ; và tiếp tục mở trong khi làm việc cho đến khi sản phẩm làm bóng sàn nhà khô lại. Nếu dùng quạt điện để thông gió thì chúng phải là loại chống nổ và cấm điện vào ổ cấm ngoài nõi làm việc.

Cần ghi nhớ thêm, các người chủ phải:

Cung cấp việc huấn luyện an toàn cho những người thợ, theo yêu cầu của pháp luật*, về các nguy hại của những hoá chất mà họ sử dụng và sự luyện tập về thực hiện công việc một cách an toàn trong lúc làm việc. Sự luyện tập phải ẴỶợc cung cấp bằng ngôn ngữ của những ngỶời thợ.
*Tiêu chuẩn cho thông tin về nguy hại từ Tổ chức An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OSHA) (29 CFR 1910.1200).

Chỉ đạo việc phân tích các nguy hại của công việc làm trỶớc khi làm mỗi công việc. Và phải đòi hỏi những người thợ làm đầy đủ một bản liệt kê các mục cần kiểm tra về sự an toàn trước khi bắt đầu mỗi công việc họ làm.
Trước kh Trước khi bắt đầu công việc đánh bóng sàn nhà, những người chủ nên tìm có được các thông tin về những khuyến cáo an toàn của các nhà sản xuất sản phẩm đánh bóng sàn nhà, về các nguồn gây cháy và chọn cách thông gió khu vực làm việc. Những thông tin này nên được tập hợp lại và viết vào bản liệt kê các mục cần kiểm tra và giao cho toán thợ trước khi họ đi đến nơi làm việc. Các người chủ cần bảo đảm chắc chắn rằng bản liệt kê các mục cần kiểm tra đã được ghi đầy đủ trước khi bắt đầu làm việc.

Ðể có bản sao đầy đủ các báo cáo về các sự cố trên hãy liên hệ Massachusetts FACE tại 617.624.5627

Bản báo cáo về cuộc điều tra về rủi ro tánh mạng


Những thông tin về FACE

Tháng ba 2006

Xin Vui Lòng Niêm Yết

Bộ y Tế Massachusetts, hợp tác với Viện Quốc gia an Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp, tiến hành việc điều tra về những tổn thương có thể mạng gây ra bởi công việc làm. dự án này được hiểu như là FaCE (Lượng Định về Rủi Ro Chết Chóc và Đánh giá Việc Kiểm Tra Kiềm Chế), tìm cách nhận biết cho được các yếu tố đưa đến những ruỉ ro nghề nghiệp đó. Cảnh báo này đã được phát triển bỡi dự án FaCE của Tiểu Bang Massachusetts và Chỉ huy trưởng phòng chống cháy.

Vui lòng phổ biến bảng cảnh báo này cho những người khác được biết. Ðây là một tài liệu công cộng và có thể tự do sao chép để tìm hiểu và phổ biến: nó có thể được tìm thấy cùng những tài liệu khác tại mạng điện toán dPH http://www.mass.gov/ dph/ohsp. Nếu quí vị có đề nghị hay thắc mắc gì liên quan, vui lòng gọi dự án FACE tại số 1-800-338-5223 hay Chỉ Huy Trưởng Chữa Cháy Tiểu Bang tại số 877-9NO-FIRE.

Occupational Health Surveillance Program
Massachusetts Department of Public Health
250 Washington Street, 6 th Floor
Boston, MA 02108

Các tổ chức giúp đở của Bang Massachusetts

Phân Cục An Toàn Nghề Nghiệp Massachusetts: cung cấp các dịch vụ tham khảo miễn phí giúp các người chủ nhận thức và kiểm tra an toàn nơi làm việc và những nguy hại cho sức khỏe, cải thiện chương trình an toàn và sức khỏe cho họ và huấn luyện cho các người thợ. (http://www.mass.gov/lwd/labor-standards/on-site-consultation-program/)

Cục đặc trách tai nạn kỹ nghệ Massachusetts: trợ cấp cho việc huấn luyện về sức khỏe và an toàn nơi làm việc cho chủ và thợ trong các công ty được bao gồm bỡi Luật Bảo Hiểm Đền Bù cho Công Nhân của Bang Massachusetts. (http://www.mass.gov/lwd/workers-compensation/safety/grant-program/safety-grant-program.html)

Văn Phòng ChÌ Huy Trܪng Ch»a Cháy. Những hoạt động để cứu nhân mạng và của cải từ lửa cháy và sự nổ bằng cách ngăn ngừa, thiết kế xây dựng, giáo dục, và thi hành luật lệ: (www.mass.gov/dfs/osfm/exec/index.htm)

Tiêu chuẩn cho thông tin về nguy hại từ Tổ chức An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OSHA): (29 CFR 1910.1200) (http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10099)