Sot Tonbe

| |
Massachusetts Department of Public Health

Summary Statement

Yon feyè ak ilistrasyon pou travayè rezidansyèl debunking Mit sou risk ki gen nan tonbe ak pwoblèm yo avèk lè l sèvi avèk pwoteksyon sezon otòn. Yon pati nan yon koleksyon. Klike sou bouton 'koleksyon an' jwenn aksè nan lòt atik yo.

ERITE A: Gen ekipman ki pa koute chè, nkou bagay pou estabilize nechèl yo, gay pou kenbe balist rad yo, epi ipman pou pwoteje moun lè yo sot tonbe. Lòt ekipman tankou echafodaj yo ute pi chè. Envest i nan ekipman sa a enm jan ou tap fè pou bon kalite zouti u.

Mwen sot tonbe y on wotè twa zetaj epi mwen te ka travay pandan 8 semenn. Mwen te yon utretan sèlman, kidonk mwen pat gen asirans avayè (Workmen's Compensation). Sa se ten tan long anpil, mwen pèdi anviwon $5.000. n bodriye te ka koute m $50 nan tan sa a."
— Dan, yon antreprenè jeneral te nou.

enkyèm lide fo: Ekipman pou woteje w si ou ta sot tonbe a is antrave pase li ede ou.

ERITE A: pa gen anyen ki yon pi gwo trav pase si ou donmaje pou lavi. oulejou yo fè pwogrè nan fabrikasyon ipman ki pou pwoteje travayè lè li sot tonbe. Gen yon nouvo seri kòd ki pèmèts fleksibilite. Gen yon kwòk pou klouren twati ki ka ale nan bwa chapant rèkteman.

LI POSIB POU EVITE TONBE

 • Vi ni ak ekipman ki nesesè lè ou vin travay, epi sèvi ak li jan ou dwe.
 • Suiv règ OSHA yo

  Règ OSHA yo se baz ki pèmèt ou travay san danje. Lè ou suiv yo, yo ka sove lavi w.

  Règ pou konstriksyon CFR 29 Pati 1926
   Echafodaj - Soupati L, 1926.451
   Nechèl pòtatif - 1926.1053-.1060
   Twati - 1926.500( g)
   Ekipman pou prevni so - 1926.104
   Règ pou prevni so - Soupati M
 • Rete vijilan

  Toujou ref lechi anvan epi pa pran chans.
  Fè atansyon a lòt moun nan travay la.

 • Antrene travayè ou yo

  Se pou ou si anplwaye ou yo konnen kijan pou yo travay san gran danje lè yo anlè.

  Pou Jwenn Plis

  SE BAGAY KI TIYE PLIS MOUN NAN TRAVAY  KONSTRIKSYON


  Pwojè pou Evaliye ak Kontwole Danje
  Lanmò nan Massachusetts (FACE)
  Depatman Sante Piblik Massachusetts

  Premye lide fo a: Moun ki travay nan konstriksyon pa konn blese sitèlman grav tankou travayè nan konstriksyon batiman komèsyal.


  VERITE A: Nan Massachusetts, yon tyè nan tout travayè konstriksyon ki jwenn lanmò nan tonbe, tap travay nan konstriksyon kay rezidansyèl.

  Yon travayè trant an daj tap mete fèy goudwon sou twati yon nouvo kay dez etaj . Li fè bak epi lirive nan bò twati a. Li tonbe yon wotè 24 pye epi li mouri. Li mouri kite madanm ak pitit liyo.

  Yon bòs pent 68 an daj mouri apre li sot tonbe yon wotè 10 pye; li te sou galeri yon kay 2 etaj. Bòs pent la sot tonbe lè li tap desann yon eskabo epi li vin apiye sou yon balistrad ki te pouri. Li te genyen 40 ane eksyper yans ap pentire kay.

  Dezyèm lide fo: Pou yon travayè mouri lè li tonbe, fo li soti tonbe yon bèl wotè.

  VERITE A: Mwat ye nan travayè konstriksyon ki mouri nan sot tonbe, te sot tonbe yon wotè 21 pye oswa mwens. Si ou frape tèt ou fò ase, ou ka mouri nenpòt wotè ou sot tonbe. Menm si ou ta siviv apre ou sot tonbe, ou kapab pase anpil tan pa ka travay poutè yon donmajman.

  Twazyèm lide fo: Travayè ki gen eksperyans pa sot tonbe.

  VERITE A: Laj mwayen travayè

  konstriksyon yo ki mouri nan sot tonbe, se 47 an. Mesye sa yo te gen anpil ane eksperyans.

  "Sa rive tèlman vit. Se lè ou panse ou san danje, ou dwe fè plis atansyn."
  - Se sa èjèn, yon konstriktè kay, te di nou.

  Katryèm lide fo: Travay san nf òmasyon

  ontakte Pwojè pou Evaliye ak Kontwole Danje Lanmò nan Massachusetts (FACE), oswa Administrasyon Sekirite ak Sante nan Travay (OSHA).

  wojè FACE

  wojè pou Evaliye ak Kont wole Danje Lanmò nan Massachusetts (FACE)
  50 Washington Street Boston, MA 02108-4619
  17) 624-5628

  wogram Konsiltasyon OSHA

  Depatman Travay ak Devlopman Travayè,
  vizyon Sekirite nan Travay
  17) 969-7177

  i wo Rejyonal OSHA

  K Federal Building- Room E340
  Boston, MA 02203
  17) 565-9860

  CE se yon pwojè Depatman Sante Piblik nan Massachusetts pou anpeche aksi dan rive nan travay. FACE envestige lè moun mouri nan travay poul ka nnen ki danje ki ta lakòz moun mouri nan travay. Misyon FACE se prevansyon; wòl li se pa fè respekte règsekirite yo.

  CE resevwa kòb nan men Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay (NIOSH).
  u r emèsye tout entreprenè yo ak lòt moun ki te pran tan pou yo ede nou nan prepar asyon ti livrè sa a.