Seki Ri Te Nan Sèvi Ak Nechèl

| |
Massachusetts Department of Public Health

Summary Statement

Pa sèvi ak yon nechèl nan pozisyon orizontal tankou yon echafodaj. Yon sèl moun al afwa ka monte sou yon nechèl. Pa mete twòp pwa sou yon nechèl. Nechèl yo ka kenbe 250 a 300 liv (tip I oswa IA). Pwa sa a reprezante pwa moun kap monte sou nechèl la ansanm ak pwa sa lap pote. Pa kanpe sou dènye bawo nechèl la pou w travay, ni pa kanpe sou tèt yon eskabo. Pa sèvi ak yon eskabo pandan li fèmen.

Sèvi ak nechèl sel onnstriksyon fabrikan yo

Pa sèvi ak yon nechèl nan pozisyon orizontal tankou yon echafodaj.

Yon sèl moun al afwa ka monte sou yon nechèl.

Pa mete twòp pwa sou yon nechèl. Nechèl yo ka kenbe 250 a 300 liv (tip I oswa IA). Pwa sa a reprezante pwa moun kap monte sou nechèl la ansanm ak pwa sa lap pote.

Pa kanpe sou dènye bawo nechèl la pou w travay, ni pa kanpe sou tèt yon eskabo. Pa sèvi ak yon eskabo pandan li fèmen.

stabilize nechèl yo

Mete baz nechèl la sou yon sifas ki estabepi ki nivo.


Mete baz nechèl la a yon distans de 1 pye pou chak 4 pye wotè nechèl la.

Sèvi ak est abilizè nechèl.

Si ou pa kapab estabilize baz nechèl la, fè yon moun kenbe lak pye.

Lè w ap monte sou tèt yon kay oswa sou yon bal kon, et ann montan nechèl yo 3 pye pi wo pase kote ou ap desann nan. Pou li ka pi estab toujou, t ache nechèl la nan si pò goutyè a, nan balistrad balkon a oswa nan yon lòt si pò.

Sèvi ak yon nechèl san ou pa kreye danje

  • Se pou ou toujou bay nechèl la fas lè ou apmonteli. Se pou ou touj ou gen omwen 3 pati nan kòw ki kenbe w sou nechèl la. Sèvi ak yon senti ki fèt pou monte zouti oswa ak yon pouli pou ou ka monte zouti yo.
  • Pa l onje kòw pou ou ka rive yon kote! Pr antan w pou ou deplase nechèl la epi mete li nan bon pozisyon.
  • Lè w ap sèvi ak yon nechèl sou bal kon ki wo oswa sou yon galeri, sonje si ou sot tonbe sa ka voye al tonbe jis atè anba.
  • Pa met e yon nechèl devan yon pòt san ou pa bloke pòt la.
Antretyen nechèl yo
Chanje baz nechèl yo souvan. Mete luil nan roulo biy yo, nan klanps yo epi nan pouli yo.

Antrene travayè ou yo
Menm si moun sèvi ak yo chak jou, souvan moun konsidere yon nechèl t ankou nenpòt bagay. Nechèl yo se youn nan kòz prensipal aksidan yo. Se pou ou si travayè ou yo konprann epi yo suiv metòd travay ki pa mete yo an danje.

POU MèT CHANTYE KI


TRAVAY NAN KONSTRIKSYONKAY

Massachusetts Pwojè pou Evaliye ak Kontwole Danje
Lanmò nan Massachusetts (FACE)

oun nan kòz prensipal moun mouri nan konstriksyon se lè yo Tonbe paske yo sèvi mal kyon nechèl

on mèt chant ye aje 62 zan te tonbe yon otè 20 pye pandan li tap enstale mouli u balkon dezyèm etaj yon kay tou nèf. èt chantye a tap travay sou yon eskabo pye, epi sanble li vin pèdi ekilib li. avayè li yo jwenn li lonje atè a ak nechèl sou li. Li mouri menm jou swa sa a.

on nechèl ak ekstansyon longè 37 pye vin efondre epi li lakòz yon plonbye aje 7 tan tonbe epi mouri. Plonbye a tap sann nechèl la. Apre li te fin enspekte on sistèm vantilatè sou tèt yon kay. anps ki pou  te kenbe nechèl la pat byen che, epi nechèl la glise desann.

on chapant ye aje 29 an te elektrokite u nechèl aliminyòm li tap pote a te vin Chapant ye a tap pote nechèl 40 pye a sot i devan yon kay 3 apatman epi nechèl la touche fil elektrik la ki te 24 pye anlè tè.

Fil kour an tout kote! Fè at ansy on pou kour an pa griye w lè ou ap sèvi ak yon nechèl tou prefil kour an sa yo

Sekirite nan sèvi ak nechèl

Planifye anvan


  • Sèvi ak nechèl ki fèt pou dyòb la. Tcheke pou wè ki sa yo di nechèl la ka fè.
  • Se pou ou si ou ka fè dyòb ou ak yon nechèl, si ou pa ka sèvi ak yon nechèl, sèvi ak yon echafodaj.
  • Rele konpayi elektrik la pou yo ede w si ou pral fè travay tou preyonliy elektrik.
Enspekte nechèl la anvan ou sèvi ak li
  • Tcheke si bawo nechèl yo kr ake, si yo gen gr ès sou yo epi si mont an yo f ann. Se pou ou si baz ak kl anp nechèl yo nan bon et a.
  • Make epi retire nechèl ki gen def o sou chant ye a.

OSHA yo se yon baz pou ka fè bon travay san danje. Si ou suiv yo, sa ka sove lavi w.

èg sou nechèl pòt at if:
FR 29, 1926.1053-.1060

ou jwenn plis enfòmasyon
ontakte Pwojè pou Evaliye ak Kontwole Danje Lanmò nan Massachusetts (FACE), oswa Administrasyon Sekirite ak Sante nan Travay (OSHA).

wojè FACE
wojè pou Evaliye ak Kont wole Danje Lanmò nan Massachusetts (FACE)
50 Washington Street
Boston, MA 02108-4619
17) 624-5627

wogram Konsiltasyon OSHA
ass. Department of Labor and Workforce
development , Division of Occupational Safety
17) 969-7177

wo Rejyonal OSHA
K Federal Building- Room E340
Boston, MA 02203
17) 565-9860

CE se yon pwojè Depatman Sante Piblik nan Massachusetts pou anpeche aksi dan rive nan travay. FACE envestige lè moun mouri nan travay pou l ka nnen ki danje ki ta lakòz moun mouri nan travay. Misyon FACE se prevansyon wòl li se pa pou fè respekte règ sekirite yo.

CE resevwa kòb nan men Enstiti Nasyonal pou Sekirite ak Sante nan Travay (NIOSH).