Seki Ri Te Nan Tra Va y Sou Echa Fodaj

| |
Massachusetts Department of Public Health

Summary Statement

Yon feyè ak ilustrasyon bay enfòmasyon sou kòman yo san danje bati epi sèvi ak yon echafodaj, ak yon konsantre sou konstriksyon kay rezidansyèl. [A handout with illustrations providing information on how to safely build and use a scaffold, with a focus on residential construction.]

amwenke ou pa gen ent ansyon ajiste wotè echafodaj "pump jack" la.

Sipò pou chapant ye yo:
 • Se pou nou toujou tache sipò fikse nan bwa montan kay oswa nan yon chapant kay la
 • Fòk platfòm la mezire 12 pous pou pi piti.
 • Enstale balist rad ladan l
Yo vann pyès bon mache pou kenbe balistrad yo. Pyès sa yo bon pou tout kalite echafodaj.

Echafodaj ki fèt ak tiyo soude:
 • Se yon moun konpetan ki pou monte echafodaj sa a.
 • Se pou ou mete yon sipò an kwa nan kalite echafodaj sa a
 • Tache li nan batiman an.
 • Enstale balist rad nan echafodaj sa a
 • Mete yon nechèl ki pèmèt ou monte rive nan
  platfòm la
 • Enstale planch nèt sou platfòm laNAN KONTRIKSYON KAY

Pwojè pou Evaliye ak Kontwole Danje
Lanmò nan Massachusetts (FACE), Depatman Sante Piblik Massachusetts

Nenpòt So Ka Tiye Ou!!!

Echafodaj yo kapab yon mwayen pi efikas epi mwens danjere nan konstriksyon osinon nan renovasyon yon kay . Men fòk echafodaj la byen monte. Premye kòz so ki tiye travayè nan konstriksyon nan Massachusetts, se sot tonbe nan echafodaj.

Yon chapant ye a je 29 an te tonbe 19 pye anba yon echafodaj ki fèt pou chapant ye (6 mèt) epi li te jwenn lanmò. Pèsonn pa tap si vèye echafodaj ki te tache nan yon fenèt kay la. Chapantye a tap retire lanèj sou tèt kay la. Li glise soti sou platfòm nan pandan l anèj tap akimile bò pye li.

Yon bòs mason aj e 69 an t ap fè renovasyon nan yon kay yon fanmi. Li sot tonbe 20 pye anba, li te sou yon echafodaj ki fèt ak tiyo yo epi ki pat siveye. Platfòm nan te a yon distans de 10 pye de kay la paske te gen yon galeri nan dezyèm etaj kay la, epi yo te mete yon planch ant echafodaj la ak tèt kay la pou yo ka mache ale sou tèt kay la. Bòs mason an sot tonbe jwenn lanmò lè planch la glise.

Men kèk konsèy pou moun kap monte sou yon echafodaj :

 • Se pou ou gen yon nechèl ki pèmèt ou rive sou platfòm la
 • Se pou ou monte echafodaj la ak kalite bwa ki fèt echafodaj
 • Sou tout echafodaj ki pi wo pase 10 pye, se pou enstale yon balistrad ak yon rebò ot ou pou anpeche pye moun glise
 • Enstwi tout moun kap sèvi ak echafodaj yo j an pou yo ka sèvi ak yo san danje
 • Se pou asire echafodaj la ka si pòte 4 fwa pwa pa li ansanm ak maksi mòm pw a ou ta vle mete sou li a.


Pa egzanp, yon echafodaj "pump jack" ki gen poto yo plase a 10 pye distans epi ki gen 2 planch ki fèt pou echafodaj epi ki mezire 2 pa 10 ap gen ase fòs pou l si pòte 2 travayè.Echafo yo rele "Pump jack" la:


 • Sèvi ak pot o bwa jiska longè 30 pye; sèvi ak pot o aliminyòm jiska longè 50 pye.
 • Enst ale balist rad. Planch ou mete zouti yo sou li a ka sèvi kòm pati anwo balist rad la.
 • Tache pot o yo nan kay la ak yon sipò an triyang ki gwo nèg pou pati anwo a, pati anba a epi pou lòt pati ankò si sa nesesè.

 • Se pou ou si pot o yo byen nivo.
 • Se pou lajè platfòm yo mezire 12" (12 pous) pou pi piti (planch ki mezire 12 pous yo twò piti).

 • Pa chit a oswa kanpe sou planch ou met e zout i yo sou li a.

 • At ansyon: Pot o 2 pa 4 yo ki te fann an de moso konn glise lè yo mouye.

Echafodaj "Ladder Jack":

 • Pa sèvi ak li pou yon wotè ki pi wo pase 20 pye.
 • Lajè platfòm yo dwe mezire omwen 12 pous. Pa kole platfòm yo ansanm.
 • Tache nechèl la pou anpeche moun nan glise.
 • Met e yon nechèl ki pèmèt ou rive sou platfòm la.
At ansyon: Se li menm ki prezante pl i s danje nan tout kalite echafodaj yo. Evite sèvi avèk l i . OSHA mande pou sèvi ak yon di spozitif kont so yo lè moun sèvi ak echaf odaj sa a.

At ansyon: Pa janm mete yon echafodaj "pump jack" ansanm ak yon echafodaj "ladder j ack"
At ansyon: Pou echafodaj sa yo ka ret e an plas fok baz yo byen est ab.

Fè at ansyon pou ou pa pran kouran lè ou ap enstale, lè w ap sèvi oswa lè w ap demonte yon echafodaj t ou pre yon l iy elektrik

Rel konpayi elektrik l a pou yo ka ede ou

Ti livrè sa a jis bay kèk pwen enpòtan. Al gade nan liv OSHA st andard CFR 29, 1926.451 pou ka jwenn yon lis tout règ sekirite yo.

Ranseye ou nan magazen oswa nan konpayi ki lwe ou echafodaj la pou plis detay sou ki jan pou monte echafodaj la epi sou mezi sekirit e ki nesesè pou kalite echafodaj pa w la.

POU JWENN PLIS ENFòMASYON
Kontakte Pwojè pou Evaliye ak Kontwole Danje Lanmò nan Massachusetts (FACE) , oswa Administrasyon Sekirite ak Sante nan Travay ( OSHA) .

Pwojè FACE

Pwogram pou Siveye Sante nan Travay
Depatman Sante Piblik nan Massachusetts
250 Washington Street
Boston, MA 02108-4619
( 617) 624-5628

Pwogr am Konsiltasy on OSHA

Depatman Travay ak Devlopman Travayè,
Divizyon Sekirit e nan Travay
( 617) 969-7177

Bi wo Rej y onal OSHA

JFK Federal Building- Room E340